O projekcie


TYTUŁ PROJEKTU:
Pszczoła karpacka - wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim
Carpathian bee - joint actions for preservation of unique natural heritage in Ukrainian-Polish borderland

PARTNER WIODĄCY - LB:
Громадська організація oб'єднання пасічників „Карпатська еко пасіка" (Non-government organization Association of beekeeper "Carpathian eco-apiary")

PARTNERZY PROJEKTU:

1.    Колочавська сільська рада (Kolochava Village Council)
2.    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Association for Development and Promotion of Podkarpacie „Pro Carpathia”)
3.    Асоціація органів місцевого самоврядування „Єврорегіон Карпати - Україна" (Association of self-governments „Euroregion Carpathians - Ukraine")

OKRES REALIZACJI: 05.09.2019 r. – 04.07.2021 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 66 665,00 €
 
% DOFINANSOWANIA Z UE: 90%

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Kompleksowe działania mające na celu zachowanie miejscowej rasy pszczoły karpackiej wraz z promocją tradycji pszczelarskich w Karpatach.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
- zachowanie i popularyzacja hodowli pierwotnych pszczół karpackich jako elementu dziedzictwa przyrodniczego regionu;
- rozwój produktów turystycznych (trasy, wystawy) w celu przyciągnięcia uwagi odwiedzających do problemu pszczół karpackich;
- popularyzacja pszczelarstwa i tradycyjnych produktów pszczelich.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie, obwody: zakarpacki, iwanofrankowski)
OPIS PROJEKTU:Pogranicze ukraińsko-polskie w ramach wspólnego systemu ekologicznego Karpat charakteryzuje się dużą różnorodnością flory i fauny, która ze względu na specyficzne środowisko naturalne posiada cechy morfologiczne i behawioralne. Jednym z rdzennych przedstawicieli karpackiej przyrody jest pszczoła karpacka (zwana również „Karpatką"). Zmieniające się warunki klimatyczne, stosowanie pestycydów, a także krzyżowanie spowodowały spadek populacji czystorasowych pszczół karpackich (około 40%). Dlatego też istnieje potrzeba zachowania i popularyzacji hodowli pszczół karpackich jako części dziedzictwa przyrodniczego regionu. Inne wyzwanie stanowi spadek zainteresowania pszczelarstwem wśród młodych ludzi, pomimo bogatych tradycji pszczelarskich regionu karpackiego. Popularyzacja pszczelarstwa i tradycyjnych produktów pszczelich jest również konieczna, aby zwrócić uwagę na problem zachowania populacji pszczół karpackich. Projekt ma na celu stworzenie kompleksowego podejścia do zachowania lokalnej, rdzennej karpackiej rasy pszczół połączonego z promocją tradycji pszczelarskich w Karpatach.
 
Główne działania projektu:
- imprezy transgraniczne mające na celu promocję dziedzictwa przyrodniczego
- badanie składu gatunkowego wysokogórskich pasiek karpackich i określenie poziomu zmienności gatunku w oparciu o kilka sezonów;
- dwie otwarte wystawy przedstawiające historię pszczelarstwa w Karpatach;
- „Karpacki Szlak Miodu" złożony z 5 tras turystycznych, obejmujących obiekty związane z pszczelarstwem i atrakcje przyrodnicze;
- publikacje promocyjne.

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION