Przedsiębiorcy

Celem Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy jest wsparcie przedsiębiorców – producentów i wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zbieraczy leśnych z uwagi na stosunkowo niski stopień wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu, mimo faktu, iż wyróżnia się on pod względem liczby zarejestrowanych produktów tradycyjnych (trzecie miejsce w skali kraju).

Beneficjent dotacji

Osoby fizyczne, które podejmują działalność wytwórczą w rolnictwie lub działalność gospodarczą, na zasadach określonych w ustawie
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Osoby fizyczne, które wykonują działalność wytwórczą w rolnictwie lub działalność gospodarczą co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem II naboru, tj. od 02.04.2013 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Podmioty prowadzące co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem II naboru, tj. od 02.04.2013 r., sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) określoną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Zbieracze płodów runa leśnego działający co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem II naboru, tj. od 02.04.2013 r., zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.

Pozostałe istniejące co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem II naboru, tj. od 02.04.2013 r., mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), spełniające kryteria, o których mowa w Rozporządzeniu KE (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87
i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które:
- zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro;

Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które:
- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które:
- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION