NGO/JST

Celem Funduszu jest wsparcie organizacji pozarządowych, działających w formie stowarzyszeń lub fundacji, oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, koncentrujących swoje działania w regionie objętym realizacją projektu podejmujących działania związane z promocją, popularyzacją produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu. Organizacje pozarządowe stanowią ogniwo łączące i aktywizujące osoby zajmujące się produkcją lub wytwarzaniem produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych na danym obszarze, wspierają osoby, dla których produkcja ta ma znaczenie marginalne, okazjonalne (często również z powodu obaw przed założeniem i prowadzeniem własnej działalności). Ich działania korzystne są również dla podmiotów, dla których produkcja ta ma znaczenie istotne lub kluczowe.

Beneficjent dotacji

- Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe w rozumieniu art.
3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatu leskiego, sanockiego
i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne).

- Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, publiczne instytucje kultury) mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatu leskiego, sanockiego
i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne).

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION