KALENDARZ IMPREZ

, 27 Września 2020
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

IV nabór

Załączniki do umowy IV FPPRTEP

 • 24-02-2015


Wnioskodawca, który znalazł się na liście rankingowej proszony jest do dn. 26/02/2015 r. do dostarczenia (w dwóch egzemplarzach tzn. 2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”):

 1. Zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD/DVD wraz z biznes planem oraz załącznikami (2 egz.);
 2. Zaświadczenia z banku lub kopię umowy zawierającej numer rachunku bankowego utworzonego specjalnie do obsługi środków uzyskanych z Funduszu (zalecane nieoprocentowane);
 3. Oświadczenia Wnioskodawcy dotyczące zachowania trwałości rezultatów projektu (załącznik nr 1);
 4. Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (załącznik nr 2);
 5. Oświadczenia do umowy (załącznik nr 3);
 6. Aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia u Operatora Dotacji) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Beneficjent nie zalega z regulowaniem należności z tytułu podatków i innych wymaganych opłat (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione);
 7. Aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia u Operatora Dotacji) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Beneficjent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione);
 8. Formularza przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 21.12);
 9. Oświadczenia o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 21.11.A lub 21.11.B).


Ponadto prosimy o dostarczenie niezbędnych informacji w związku z przygotowywaniem umowy o dofinansowanie projektu, tj.:


 • podanie danych osobowych osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podpisania umowy (załącznik nr 4).

 

 

Poniżej wymagane załączniki do Umowy.


zal._nr_1_oswiadczenie_o_zachowaniu_trwalosci_iv_fpprtep.docx     Zał. nr 1Oświadczenie o zachowaniu trwałości_IV_FPPRTEP
zal._nr_2_oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_podatku_vat_iv_fpprtep.docx     Zał. nr 2 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT_IV_FPPRTEP
zal._nr_3_oswiadczenie_do_umowy_iv_fpprtep.docx     Zał. nr 3 Oświadczenie do umowy_IV_FPPRTEP
zal._nr_4_tabela_danych_osobowych_iv_fpprtep.docx     Zał. nr 4 Tabela danych osobowych_IV_FPPRTEP
zalacznik_nr_21.11.a_oswiadczenie_o_otrzymaniu_pomocy_de_minimis.doc     Załącznik nr 21.11.A Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
zalacznik_nr_21.11.b_oswiadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis.doc     Załącznik nr 21.11.B Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
zalacznik_nr_21.12_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_ogolny.xlsx     Załącznik nr 21.12 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomocy de minimis_ogólny
zalacznik_nr_21.12_formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie.doc     Załącznik nr 21.12 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION