KALENDARZ IMPREZ

Wtorek, 27 Października 2020
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

III nabór

Załączniki do umowy III FPPRTEP

 • 20-05-2014

Wnioskodawca, który znalazł się na liście rankingowej proszony jest do dn. 26/05/2014 r. do dostarczenia (w dwóch egzemplarzach tzn. 2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”):

 1. Zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD/DVD (2 egz.) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy);
 2. Zaświadczenia z banku lub kopię umowy zawierającej numer rachunku bankowego utworzonego specjalnie do obsługi środków uzyskanych z Funduszu (zalecane nieoprocentowane);
 3. Oświadczenia Wnioskodawcy dotyczące zachowania trwałości rezultatów projektu (załącznik nr 1);
 4. Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (załącznik nr 2);
 5. Oświadczenia do umowy (załącznik nr 3);
 6. Aktualnego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia u Operatora Dotacji) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Beneficjent nie zalega z regulowaniem należności z tytułu podatków i innych wymaganych opłat (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione);
 7. Aktualnego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia u Operatora Dotacji) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Beneficjent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione);
 8. Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (nowy wzór: załącznik nr 21.12);
 9. Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 21.11.A lub 21.11.B).

 

Ponadto prosimy o dostarczenie niezbędnych informacji w związku z przygotowywaniem umowy o dofinansowanie projektu, tj.:

 • podanie danych osobowych osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podpisania umowy (załącznik nr 4),
 • deklarację o rodzaju sposobu zabezpieczenia - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (załącznik nr 4).

Do obowiązujących form zabezpieczeń zalicza się:

 • Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • Poręczenie wekslowe,
 • Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 • Gwarancję bankową,
 • Poręczenie według prawa cywilnego,
 • Poręczenie według prawa bankowego.
zal._nr_1_oswiadczenie_o_zachowaniu_trwalosci_iii_fpprtep.docx     Zał. nr 1 Oświadczenie o zachowaniu trwałości_III_FPPRTEP
zal._nr_2_oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_podatku_vat_iii_fpprtep.docx     Zał. nr 2 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT_III_FPPRTEP
zal._nr_3_oswiadczenie_do_umowy_iii_fpprtep.docx     Zał. nr 3 Oświadczenie do umowy_III_FPPRTEP
zal._nr_4_tabela_danych_osobowych.docx     Zał. nr 4 Tabela danych osobowych
zalacznik_nr_21.11.a_oswiadczenie_o_otrzymaniu_pomocy_de_minimis.doc     Załącznik nr 21.11.A Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
zalacznik_nr_21.11.b_oswiadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis.doc     Załącznik nr 21.11.B Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
zalacznik_nr_21.12_formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomocy_de_minimis_ogolny.doc     Załącznik nr 21.12 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomocy de minimis_ogólny
zalacznik_nr_21.12_formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie.doc     Załącznik nr 21.12 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomocy de minimis_w rolnictwie
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION