KALENDARZ IMPREZ

, 25 Października 2020
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Aktualności

Ogłoszenie o III naborze Wniosków do projektu "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy"

  • 26-02-2014Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", jako Operator Dotacji Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy (FPPRTEP) ogłasza III nabór Wniosków do projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.


III nabór wniosków o dofinansowanie odbywać się będzie w dniach
26 lutego 2014 r. - 11 marca 2014 r.


Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Fundusz Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy (FPPRTEP) są:

• Osoby fizyczne, które wykonują działalność wytwórczą w rolnictwie lub działalność gospodarczą co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem III naboru, tj. od 26.02.2014 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
• Podmioty prowadzące co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem III naboru, tj. od 26.02.2014 r., sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) określoną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
• Zbieracze płodów runa leśnego działający co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem III naboru, tj. od 26.02.2014 r., zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r.
o lasach, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.
• Pozostałe istniejące co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem III naboru, tj. od 26.02.2014 r., mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), spełniające kryteria, o których mowa w Rozporządzeniu KE (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Realizacja zadania:
• teren województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatu leskiego, sanockiego
i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne).

Intensywność wsparcia:
• Maksymalny poziom dofinansowania (% wydatków kwalifikowalnych) - 60%
• Minimalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN) - 10 000,00
• Maksymalna kwota dofinansowania (PLN) - 80 000,00.


Celem Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy jest wsparcie przedsiębiorców – producentów i wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zbieraczy leśnych z uwagi na stosunkowo niski stopień wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu, mimo faktu, iż wyróżnia się on pod względem liczby zarejestrowanych produktów tradycyjnych.

Przykładowe projekty:
• zakup nowego i unowocześnienie dotychczas posiadanego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
• zakup pozostałych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności
w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
• inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług oraz związanych z dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych/ulepszenie istniejących produktów lub usług w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
• inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT)
w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
• wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska
(z wyłączeniem Przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami) w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych.

Planowany czas trwania projektu nie może być krótszy niż 1 miesiąc ani dłuższy niż
3 miesiące.Projekt „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION