Aktualności

Wyjaśnienia i interpretacje dla NGO i JST

  • 28-06-2013

Wyjaśnienia i interpretacje dotyczące uzupełnienia wniosku aplikacyjnego w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - NGO, JST:


pkt 8.1 Proszę podać osobowość prawną partnera:

Proszę podać nazwę i osobowość prawną partnera.

 

Pkt.8.2 Adres siedziby głównej/miejsce zamieszkania Partnera


W polach sekcji „Dane adresowe Partnera” ("Imię i Nazwisko"„Województwo”, „Powiat”, „Gmina”, „Miejscowość”, „Ulica”, „Numer budynku”, „Numer lokalu”, „ Kod pocztowy” „Poczta”,) należy podać dokładne dane adresowe Partnera.

W polu: „Numer telefonu” oraz „Numer faksu” należy wpisać odpowiednie numery łącznie z numerem kierunkowym.

W polu: „Adres poczty elektronicznej” należy wpisać poprawny adres e-mail do korespondencji.

W polu „Adres strony internetowej” należy wpisać poprawny adres oficjalnej strony podmiotu, a w przypadku nie posiadania strony internetowej należy wpisać zwrot „nie dotyczy”

W polu: „Informacje o pełnomocniku” należy podać Imię i Nazwisko Pełnomocnika.

W polach, które nie mają zastosowania dla Partnera, należy wprowadzić zwrot „nie dotyczy”.

 

 

 

W przypadku występowania więcej liczby partnerów niż jeden aby dodać kolejnego partnera można powielić wiersze.

 

Pkt .13 Proszę scharakteryzować cele projektu:

W tym punkcie należy określić i zdefiniować cele projektu (Cel główny i cele szczegółowe), a następnie odnieść je do celów wyznaczonych dla Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/ Ekologicznego –NGO, JST

 

Celem Funduszu jest wsparcie organizacji pozarządowych, działających w formie stowarzyszeń lub fundacji, oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, koncentrujących swoje działania w regionie objętym realizacją projektu podejmujących działania związane z promocją, popularyzacją   produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu.

 

Pkt. 18 Wskaźniki produktu:


W celu ułatwienia uzupełnienia w/w punktu podajemy przykład:


18.1.Liczba zorganizowanych przedsięwzięć informacyjno - promocyjnych z zakresu produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego:


Jednostka miary: np. spotkanie, konferencja


W kolumnie 2012 i 2013 proszę podać liczbę zorganizowanych wyżej wymienionych przedsięwzięć z podziałem na lata.


18.2. Liczba przygotowanych materiałów informacyjno - promocyjnych z zakresu produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego:


Jednostka miary: sztuka, nakład,


W kolumnie 2012 i 2013 proszę zaznaczyć oraz podać w jakiej ilości. 

 

18.3. Liczba wykorzystanych instrumentów informacyjno - promocyjnych z zakresu produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego


Instrument informacyjno – promocyjny to np. emisja spotu reklamowego w radio, w prasie lokalnej, plakaty i ulotki.


Jednostka miary: liczba sztuk występujących instrumentów informacyjno - promocyjnych.

W kolumnie 2012 i 2013 proszę podać ilość występowania instrumentów informacyjno - promocyjnych z podziałem na lata


Pkt. 19. Wskaźnik rezultatu


19. 1% podmiotów objętych wsparciem wykorzystujących markę do 2014


Jednostka miary: podmiot


Kolumna Wartość bazowa: jako wartość bazową należy przyjąć liczbę podmiotów (organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) zajmujących się produktami regionalnymi, tradycyjnymi i lokalnymi oraz ich promocją, popularyzacją (gdzie marka = produkt regionalny, tradycyjny i lokalny) na obszarze realizacji projektu, następnie wskazać należy jaki % tych podmiotów objętych zostanie działaniami projektu w poszczególnych latach realizacji projektu.


Załączniki:


Deklaracja partnerska:

Partner niefinansowy(wspierający) nie składa załączników i nie podpisuje deklaracji.


Partner finansowy składa załączniki wymienione we wniosku aplikacyjnym wraz z deklaracją partnerską.


Jeżeli instytucja występuje w jednym projekcie jako partner finansowy nie może złożyć kolejnego wniosku jako Wnioskodawca.


Jeżeli instytucja występuje jako partner niefinansowy(wspierający) może złożyć kolejny wniosek jako Wnioskodawca.

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION