KALENDARZ IMPREZ

Sobota, 28 Listopada 2020
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Aktualności

Wyjaśnienia i interpretacje dla NGO i JST

  • 28-06-2013

Wyjaśnienia i interpretacje dotyczące uzupełnienia wniosku aplikacyjnego w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - NGO, JST:


pkt 8.1 Proszę podać osobowość prawną partnera:

Proszę podać nazwę i osobowość prawną partnera.

 

Pkt.8.2 Adres siedziby głównej/miejsce zamieszkania Partnera


W polach sekcji „Dane adresowe Partnera” ("Imię i Nazwisko"„Województwo”, „Powiat”, „Gmina”, „Miejscowość”, „Ulica”, „Numer budynku”, „Numer lokalu”, „ Kod pocztowy” „Poczta”,) należy podać dokładne dane adresowe Partnera.

W polu: „Numer telefonu” oraz „Numer faksu” należy wpisać odpowiednie numery łącznie z numerem kierunkowym.

W polu: „Adres poczty elektronicznej” należy wpisać poprawny adres e-mail do korespondencji.

W polu „Adres strony internetowej” należy wpisać poprawny adres oficjalnej strony podmiotu, a w przypadku nie posiadania strony internetowej należy wpisać zwrot „nie dotyczy”

W polu: „Informacje o pełnomocniku” należy podać Imię i Nazwisko Pełnomocnika.

W polach, które nie mają zastosowania dla Partnera, należy wprowadzić zwrot „nie dotyczy”.

 

 

 

W przypadku występowania więcej liczby partnerów niż jeden aby dodać kolejnego partnera można powielić wiersze.

 

Pkt .13 Proszę scharakteryzować cele projektu:

W tym punkcie należy określić i zdefiniować cele projektu (Cel główny i cele szczegółowe), a następnie odnieść je do celów wyznaczonych dla Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/ Ekologicznego –NGO, JST

 

Celem Funduszu jest wsparcie organizacji pozarządowych, działających w formie stowarzyszeń lub fundacji, oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, koncentrujących swoje działania w regionie objętym realizacją projektu podejmujących działania związane z promocją, popularyzacją   produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu.

 

Pkt. 18 Wskaźniki produktu:


W celu ułatwienia uzupełnienia w/w punktu podajemy przykład:


18.1.Liczba zorganizowanych przedsięwzięć informacyjno - promocyjnych z zakresu produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego:


Jednostka miary: np. spotkanie, konferencja


W kolumnie 2012 i 2013 proszę podać liczbę zorganizowanych wyżej wymienionych przedsięwzięć z podziałem na lata.


18.2. Liczba przygotowanych materiałów informacyjno - promocyjnych z zakresu produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego:


Jednostka miary: sztuka, nakład,


W kolumnie 2012 i 2013 proszę zaznaczyć oraz podać w jakiej ilości. 

 

18.3. Liczba wykorzystanych instrumentów informacyjno - promocyjnych z zakresu produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego


Instrument informacyjno – promocyjny to np. emisja spotu reklamowego w radio, w prasie lokalnej, plakaty i ulotki.


Jednostka miary: liczba sztuk występujących instrumentów informacyjno - promocyjnych.

W kolumnie 2012 i 2013 proszę podać ilość występowania instrumentów informacyjno - promocyjnych z podziałem na lata


Pkt. 19. Wskaźnik rezultatu


19. 1% podmiotów objętych wsparciem wykorzystujących markę do 2014


Jednostka miary: podmiot


Kolumna Wartość bazowa: jako wartość bazową należy przyjąć liczbę podmiotów (organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) zajmujących się produktami regionalnymi, tradycyjnymi i lokalnymi oraz ich promocją, popularyzacją (gdzie marka = produkt regionalny, tradycyjny i lokalny) na obszarze realizacji projektu, następnie wskazać należy jaki % tych podmiotów objętych zostanie działaniami projektu w poszczególnych latach realizacji projektu.


Załączniki:


Deklaracja partnerska:

Partner niefinansowy(wspierający) nie składa załączników i nie podpisuje deklaracji.


Partner finansowy składa załączniki wymienione we wniosku aplikacyjnym wraz z deklaracją partnerską.


Jeżeli instytucja występuje w jednym projekcie jako partner finansowy nie może złożyć kolejnego wniosku jako Wnioskodawca.


Jeżeli instytucja występuje jako partner niefinansowy(wspierający) może złożyć kolejny wniosek jako Wnioskodawca.

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION