Aktualności

Wyjaśnienia i interpretacje dla Przedsiębiorców

  • 28-06-2012
Wyjaśnienia i interpretacje dotyczące uzupełnienia wniosku aplikacyjnego w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego -Przedsiębiorcy:

2.5 Proszę określić aktualny status Wnioskodawcy

Osoby fizyczne podejmujące lub wykonujące działalność wytwórczą w rolnictwie zaznaczają Mikroprzedsiębiorstwo.

 

2.7 Proszę uzupełnić poniższe dane dotyczące Wnioskodawcy prowadzącego jedną z form działalności wskazanych w punkcie 2.1 wniosku

Przedsiębiorstwa zarejestrowane po 01.01.2012 r. w punkcie Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisują nie dotyczy.

Ponadto załączają wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z właściwymi umowami regulującymi funkcjonowanie podmiotu, jeżeli są wymagane na mocy odrębnych przepisów. Odpis z CEIDG wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo należy przedłożyć właściwe umowy regulujące funkcjonowanie podmiotu, jeżeli są wymagane na mocy odrębnych przepisów, np.: umowa spółki cywilnej, itp. (jeżeli dotyczy).

 

3.1  Proszę podać nazwę i osobowość prawną partnera:

Wpisujemy nazwę i osobowość prawną partnera.

W przypadku występowania więcej niż 2 partnerów w celu dopisania następnych partnerów proszę powielić wiersze.

 

5. Proszę krótko scharakteryzować Wnioskodawcę oraz opisać jego rolę w projekcie:

W tym punkcie należy określić i zdefiniować cele projektu (Cel główny i cele szczegółowe), a następnie odnieść je do celów wyznaczonych dla Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/ Ekologicznego –Przedsiębiorca

 

Celem Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy jest wsparcie przedsiębiorców – producentów i wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych,  ekologicznych oraz zbieraczy leśnych.

 

15. Wskaźniki rezultatu:

liczba zarejestrowanych tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych jadalnych produktów oraz produktów leśnych:

Przykład:

Jednostka miary: szt.

Wartość bazowa: np. 5 (liczba zarejestrowanych tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych jadalnych produktów oraz produktów leśnych).W kolejnych latach wpisujemy liczbę już zarejestrowanych produktów plus liczbę planowanych rejestracji.

Np. 2012 = 5 + lp. planowanych rejestracji.

 

% podmiotów objętych wsparciem wykorzystujących markę do 2014 r:

Jednostka miary: 1 podmiot

Wartość bazowa: jako wartość bazową należy przyjąć 1 podmiot zajmujący się produktami regionalnymi, tradycyjnymi i lokalnymi. Wartość w poszczególnych latach po 100%. (1 firma = 100%)

 

Partnerstwo:

Partner niefinansowy nie składa załączników i nie podpisuje deklaracji.


Partner finansowy składa załączniki wymienione we wniosku aplikacyjnym wraz z deklaracją partnerską.


Jeżeli instytucja występuje w jednym projekcie jako partner finansowy nie może złożyć wniosku kolejnego wniosku jako Wnioskodawca.


Jeżeli instytucja występuje jako partner niefinansowy może złożyć kolejny wniosek jako Wnioskodawcy.

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION