Aktualności

Załączniki do umowy II FPPRTEN

  • 29-08-2013

Wnioskodawca, który znalazł się na liście rankingowej proszony jest o dostarczenie (w dwóch egzemplarzach):

  1. zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej (2 egz.) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy),
  2. zaświadczenia z banku lub kopię umowy zawierającej numer rachunku bankowego utworzonego specjalnie do obsługi środków uzyskanych z Funduszu,
  3. oświadczenia Wnioskodawcy dotyczące zachowania trwałości rezultatów projektu (załącznik nr 1),
  4. oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (załącznik nr 2),
  5. oświadczenie do umowy (załącznik nr 3)
  6. aktualnego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia u Operatora Dotacji) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Beneficjent nie zalega z regulowaniem należności z tytułu podatków i innych wymaganych opłat (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione). Nie dotyczy podmiotów sektora finansów publicznych.
  7. aktualnego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia u Operatora Dotacji) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Beneficjent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione). Nie dotyczy podmiotów sektora finansów publicznych.

 

Ponadto prosimy o dostarczenie niezbędnych informacji w związku z przygotowywaniem umowy o dofinansowanie projektu, tj.:

  • podanie danych osobowych osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podpisania umowy (załącznik nr 4),
  • deklarację o rodzaju wybranego sposobu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy (załącznik nr 4).  Nie dotyczy podmiotów sektora finansów publicznych.

Do obowiązujących form zabezpieczeń zalicza się:

-    Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

-    Poręczenie wekslowe,

-    Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

-    Gwarancję bankową,

-    Poręczenie według prawa cywilnego,

-    Poręczenie według prawa bankowego.
Ponadto w załączniku jest wniosek o zaliczkę.


 

zal._nr_1_oswiadczenie_dotyczace_zachowania_trwalosci_rezultatow_projektu.docx     zał. nr 1_oświadczenie dotyczące zachowania trwałości rezultatów projektu
zal._nr_2_oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_podatku_vat.docx     zał. nr 2_oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
zal._nr_3_oswiadczenie_do_umowy_popr.docx     zał. nr 3_oświadczenie do umowy
zal._nr_4_-_tabela_niezbednych_informacji.docx     zał. nr 4 - tabela niezbędnych informacji
wniosek_o_zaliczke_ii_fpprten_popr.docx     wniosek o zaliczkę_II_FPPRTEN
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION