KALENDARZ IMPREZ

Poniedziałek, 30 Listopada 2020
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Aktualności

Załączniki do umowy II FPPRTEN

  • 29-08-2013

Wnioskodawca, który znalazł się na liście rankingowej proszony jest o dostarczenie (w dwóch egzemplarzach):

  1. zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej (2 egz.) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy),
  2. zaświadczenia z banku lub kopię umowy zawierającej numer rachunku bankowego utworzonego specjalnie do obsługi środków uzyskanych z Funduszu,
  3. oświadczenia Wnioskodawcy dotyczące zachowania trwałości rezultatów projektu (załącznik nr 1),
  4. oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (załącznik nr 2),
  5. oświadczenie do umowy (załącznik nr 3)
  6. aktualnego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia u Operatora Dotacji) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Beneficjent nie zalega z regulowaniem należności z tytułu podatków i innych wymaganych opłat (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione). Nie dotyczy podmiotów sektora finansów publicznych.
  7. aktualnego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia u Operatora Dotacji) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Beneficjent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione). Nie dotyczy podmiotów sektora finansów publicznych.

 

Ponadto prosimy o dostarczenie niezbędnych informacji w związku z przygotowywaniem umowy o dofinansowanie projektu, tj.:

  • podanie danych osobowych osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podpisania umowy (załącznik nr 4),
  • deklarację o rodzaju wybranego sposobu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy (załącznik nr 4).  Nie dotyczy podmiotów sektora finansów publicznych.

Do obowiązujących form zabezpieczeń zalicza się:

-    Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

-    Poręczenie wekslowe,

-    Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

-    Gwarancję bankową,

-    Poręczenie według prawa cywilnego,

-    Poręczenie według prawa bankowego.
Ponadto w załączniku jest wniosek o zaliczkę.


 

zal._nr_1_oswiadczenie_dotyczace_zachowania_trwalosci_rezultatow_projektu.docx     zał. nr 1_oświadczenie dotyczące zachowania trwałości rezultatów projektu
zal._nr_2_oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_podatku_vat.docx     zał. nr 2_oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
zal._nr_3_oswiadczenie_do_umowy_popr.docx     zał. nr 3_oświadczenie do umowy
zal._nr_4_-_tabela_niezbednych_informacji.docx     zał. nr 4 - tabela niezbędnych informacji
wniosek_o_zaliczke_ii_fpprten_popr.docx     wniosek o zaliczkę_II_FPPRTEN
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION