KALENDARZ IMPREZ

Sobota, 5 Grudnia 2020
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Aktualności

Załączniki do umowy II FPPRTEP

  • 30-08-2013

Wnioskodawca, który znalazł się na liście rankingowej proszony o dostarczenie (w dwóch egzemplarzach):

  1. zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej (2 egz.) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy),
  2. zaświadczenia z banku lub kopię umowy zawierającej numer rachunku bankowego utworzonego specjalnie do obsługi środków uzyskanych z Funduszu (zalecane nieoprocentowane),
  3. oświadczenia Wnioskodawcy dotyczące zachowania trwałości rezultatów projektu (załącznik nr 1),
  4. oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (załącznik nr 2),
  5. oświadczenia do umowy (załącznik nr 3),
  6. aktualnego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia u Operatora Dotacji) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Beneficjent nie zalega z regulowaniem należności z tytułu podatków i innych wymaganych opłat (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione).
  7. aktualnego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia u Operatora Dotacji) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Beneficjent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione).

Ponadto prosimy o dostarczenie niezbędnych informacji w związku z przygotowywaniem umowy
o dofinansowanie projektu, tj.:

  • podanie danych osobowych osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podpisania umowy (załącznik nr 4),
  • deklarację o rodzaju wybranego sposobu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy (załącznik nr 4).

Do obowiązujących form zabezpieczeń zalicza się:

-    Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

-    Poręczenie wekslowe,

-    Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

-    Gwarancję bankową,

-    Poręczenie według prawa cywilnego,

-    Poręczenie według prawa bankowego.


Ponadto w załączniku jest wniosek o zaliczkę.

zal._nr_1_oswiadczenie_dotyczace_zachowania_trwalosci_rezultatow_projektu_ii_fpprtep.docx     zał. nr 1_oświadczenie dotyczące zachowania trwałości rezultatów projektu_II_FPPRTEP
zal._nr_2_oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_podatku_vat_ii_fpprtep.docx     zał. nr 2_oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT_II_FPPRTEP
zal._nr_3_oswiadczenie_do_umowy_ii_fpprtep.docx     zał. nr 3_oświadczenie do umowy_II_FPPRTEP
zal._nr_4_tabela_niezbednych_informacji_ii_fpprtep.docx     zał. nr 4_tabela niezbędnych informacji_II_FPPRTEP
wniosek_o_zaliczke_ii_fpprtep.docx     wniosek o zaliczkę_II_FPPRTEP
BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA PRO CARPATHIA UL. RYNEK 16 35-064 RZESZÓW
Polityka prywatności
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION